Connect with us

Politica de publicare pe ZiRomania.ro

Politica de publicare este valabilă pentru toți autorii care postează pe www.ziromania.ro, fără să mai fie necesară semnarea unui înscris (contract fizic) între publicație și autori.

Lucrările se trimit în format electronic pe adresa de e-mail Hai(at)ZiRomania(.)ro ori în contul creat pe platforma de administrare a contului de autor al publicației, exclusiv online, ZiRomania.ro.

Materialele vor fi predate în mod obligatoriu cu diacritice și vor conține cel puțin o imagine descriptivă cu lățime de min 1000 px.

În text pot fi folosite cuvinte scrise cu font normal sau italic şi în mod excepţional cu caractere bold, fiind exclusă folosirea MAJUSCULELOR în exces.

Fiecare articol va fi însoţit de un foarte scurt rezumat (chapeaux) de maximum 25 – 30 de cuvinte. Rezumatul va conţine esenţa articolului.

Sursele de inspirație, dacă este cazul, vor fi notate cu numele site-ului și linkul complet, care să indice adresa exactă. Dacă sunt mai multe surse vor fi enumerate toate.

Cu privire la materialele care se publică, managementul publicației îşi rezervă dreptul să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizeze unele formulări, fără a aduce atingere ideilor, opiniei şi argumentelor autorilor.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot fi oferite spre publicare către alte site-uri ori tipărituri de orice gen decât după primirea unui refuz expres de publicare prin e-mail sau pe canalele interne utilizate sau după un termen de 15 zile de la înregistrare în care nu s-a primit niciun răspuns.

Cele de mai sus sunt clauze conforme cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Autorii cesionează cu titlu gratuit și exclusiv dreptul de producere şi difuzare a operei lor pe suport electronic, dar şi în format tipărit, prezumându-se că îşi însuşesc clauzele în momentul în care trimit lucrările spre a fi publicate.

Colaboratorii vor respecta legislaţia privind drepturile de autor pentru a evita orice formă de plagiat, revenindu-le în caz contrar întreaga răspundere juridică sau deontologică. Redacţia publicației online ZiRomania.ro nu îşi asumă nicio răspundere din acest punct de vedere.

Autorul garantează că este singurul deţinător al dreptului de autor asupra Operei şi că nu a întreprins nimic din ceea ce ar putea contraveni politicii de publicare.

Autorul îşi asumă deplina responsabilitate în privinţa conţinutului Operei.

Autorul cedează Publicației în exclusivitate următoarele drepturi, în totalitate:

 1. drepturi de autor asupra Operei pe suport electronic / hârtie:
  a) de a reproduce, difuza şi comercializa Opera, în orice fel de ediţie, pe teritoriul României şi al altor state, fără a limita numărul de exemplare;
  b) dreptul de publicare prealabilă şi de retipărire integrală sau parţială a Operei;
  c) dreptul de traducere în altă limbă;
  d) dreptul de editare, tipărire, difuzare şi comercializare a unor ediţii în limba română, publicate în alte ţări;
  e) dreptul de lectură publică a Operei prin intermediul unor terţi;
  f) dreptul de a realiza opere derivate, de a le reproduce, difuza şi comercializa.
 2. drepturi de autor asupra Operei în format multimedia corespunzătoare ediţiei care se va publica pe perioada derulării contractului (inclusiv electronic):
  a) dreptul de înregistrare pe diferite dispozitive magnetice şi/sau electronice, în scopul reproducerii prin imagine şi/sau sunet, precum şi dreptul de multiplicare, difuzare şi comercializare a acestora, în orice modalitate;
  b) dreptul de prelucrare, editare, multiplicare, difuzare şi comercializare a Operei în varianta multimedia, pe suporţi specifici, existenţi în prezent sau în viitor;
  c) dreptul de lectură şi/sau înregistrare a Operei sau a fixării acesteia pe orice tip de suport video şi/sau audio, difuzarea, comercializarea sau transmisiunea acestora;
  d) dreptul de a realiza opere derivate, de a le reproduce, difuza şi comercializa.

Pentru materialele publicate, ZiRomania.ro nu plătește drepturi patrimoniale de autor.

To Top